ఉపయోగాలు

Jun 18, 2008

ఉపాధ్యాయుడు : ఒరేయ్! రామూ! నువ్వు చెప్పరా. శరీర భాగాల ఉపయోగాలేమిటి?
రాము : తల ...... తాకట్టు పెట్టుకోడానికి, కళ్ళు...... కుట్టుకోడానికి, చెవి....... కోసుకోడానికి, ముక్కు...... పిండి బాకీలు వసూలు చేసుకోడానికి, నోరు..... మూనుకోడానికి, పళ్ళు...... రాలగొట్టుకోడానికి, గడ్డం...... పట్టుకొని బ్రతిమలాడటానికి, గొంతు...... చించుకోడానికి, గుండెలు...... బాదుకోడానికి, కడుపు..... చించుకోడానికి, చేతులు..... పట్టుకొని బ్రతిమలాడడానికి, కాళ్ళు....... పట్టుకొని క్షమించమనడానికి ఉపయోగపడతాయి మాస్టారూ!
ఉపాధ్యాయుడు : ఆ.......!
Share this article :

1 comment:

 
Support us : APTF257 || మాష్టారు || Ajit Kumar ||
Copyright © 2013. మాష్టారు - All Rights Reserved
Designed by The Masters Mind || Published by Divine Spirit || Tech Gnan ||
Proudly powered by Ajit Kumar || On Facebook || On Twitter ||